Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

КЗК забрани придобиването на ЧЕЗ от Еврохолд

КЗК забрани придобиването на ЧЕЗ от Еврохолд Снимка: Еврохолд България

Комисията за защита на конкуренцията не разреши сделката по придобиването на "ЧЕЗ България" от "Еврохолд България".

"Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, обединяването на опита, на икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия в електроенергийния и застрахователния сектори създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Наличието на съществени конгломератни ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари", се казва в решението на КЗК.

"Конгломератното сливане на големи икономически групи може да породи основателни опасения за конкурентната среда, доколкото се обединяват диверсифицирани предприятия - производствени, предоставящи услуги, финансови, като членовете на новата група ще се ползват от конкурентно предимство, разполагайки с възможност за получаване на ресурс при по-благоприятни условия.

"При тези хипотези е твърде вероятно нехоризонталното сливане да промени конкурентоспособността и стимулите за конкуриране, както на сливащите се предприятия, така и на техните конкуренти по начини, които са във вреда на потребителите. В тази връзка, Комисията оценява предвидимите бъдещи промени на
съответния пазар, настъпили в резултат на концентрацията, като взема под внимание тенденциите в неговото развитие, включително и регулаторни промени, определящи характера на пазара", се казва в документа.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС. Единственият член на КЗК, който го е подписал с особено мнение, е Анна Янева. Тя е посочила, че постановеното решение влиза в нарушение на процедурата в Закона за защита на конкуренцията.

Това е вторият провален опит за сделка с енергийния бизнес на ЧЕЗ в България - продажбата на компаниите на "Инерком" беше отхвърлена от КЗК през лятото на 2018 г.

Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение България АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец ЧЕЗ Електро България АД, лицензирания търговец на електроенергия ЧЕЗ Трейд България ЕАД, компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България ЕАД, фотоволтаичния парк Фри Енерджи Проджект Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса Бара Груп и ЧЕЗ България ЕАД, която координира и управлява дейността на всички дружества на групата в страната.

Ето какво пише в анализа на КЗК, на база на който се забранява концентрацията:

Анализът на комисията установи, че в резултат на сделката се обединяват дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, активни на застрахователния пазар (Придобиващата Група) и на електроенергийния сектор (Придобиваната Група), което би се отразило съществено на техните пазарни позиции.

Предвид либерализирането на електроенергийния пазар, свободният пазар на търговия с електрическа енергия на едро между участниците на пазара се осъществява основно на организирания борсов пазар. БНЕБ оперира три сегмента за търговия на ел. енергия: а) „В рамките на деня" (intraday market), б) „Ден напред" (day ahead market) и в) „Централизиран пазар на двустранни договори".

Основните количества електрическа енергия през 2018г. са търгувани на пазарния сегмент ЦПДД - 78,47% при 63,68% за 2017г. В рамките на ЦПДД се сключват сделки за доставка на ел. енергия за продължителен период от време, които сделки осигуряват на стопанските и индустриални клиенти на търговците на електрическа енергия сигурност на доставките, предвидимост на цената на ел. енергия и възможност за планиране на техните производствени и търговски цикли.

Две от придобиваните предприятия - „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД и „ЧЕЗ Електро България" АД оперират на сегмента ЦПДД, в съответствие с издадените им лицензии за търговия с електрическа енергия. Видно от анализираните данни , включително предоставени и от уведомителя, през 2018г. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е един от водещите участници с дял приблизително от [10-20]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители съответно с [10-20]% от продажбите на електроенергия на едро. Конкретно на пазарен сегмент ЦПДД „ЧЕЗ Трейд" заема (.....)* място през 2018г. и (.....)* място за деветмесечието на 2019г. На другите два борсови сегмента дружеството също е сред основните търговци на ел. енергия. В същото време, както бе посочено по-горе, значението на сегмента „Ден напред" на борсата нараства след 30 юни 2019г. с оглед намаляване предлагането на организирани търгове за сключване на дългосрочни договори. Това от своя страна води до нарастване на ценовия риск, реализиране на загуби и съответно напускане на част от участниците на пазара. По този начин потребителите се ориентират към закупуване на електрическа енергия от утвърдените търговци на пазара. Този извод се потвърждава и от заеманата пазарна позиция на ЧЕЗ Трейд, който за деветмесечието на 2019г. е вече на (.....)* място, за разлика от 2018г. когато не е сред водещите 10 търговци.

На сегмент „В рамките на деня" през 2018г. е на (.....)* място сред водещите 10 търговци.

„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е на първо място сред търговците на ел.енергия за 2017г. и на база реализирани приходи, като през 2018г. дружеството отчита ръст на тези приходи.

Съгласно предоставената информация, „ЧЕЗ Електро България" АД е с пазарен дял приблизително [0-5]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители и съответно [0-5]% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на едро.

Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Правилата за работа на организирания борсов пазар сегмент ЦПДД, за да участват на Борсовия пазар търговците са задължени да заплащат редица такси, както и да предоставят различни обезпечения (за първоначална регистрация, за допускане до търговия, за поддържане и обновяване на финансовите лимити и за всеки изтъргуван мегаватчас).

Обезпечения са предвидени и във връзка със заплащането от търговците на добавка Задължение към обществото на Фонд „Сигурност на електроенергийната система" (чл.36ж от ЗЕ), а също и като гаранция за плащане и/или добро изпълнение при сключване на сделки за покупко-продажба на електрическа енергия на сегмент ЦПДД. Обезпеченията могат да бъдат под формата на банкова гаранция, паричен депозит или застраховка (застраховка-гаранция), като търговците са свободни да изберат вида обезпечение, включително комбинация от регламентираните форми, съобразно финансовия ресурс с който оперират в конкретния момент. Минималното обезпечение за участие на пазарните сегменти на БНЕБ са фиксиран размер - 50 000 лв. за „Ден напред" и „В рамките на деня", съответно 75 000 лв. за ЦПДД, докато размерът на останалите обезпечения се определя в зависимост от различни критерии (реални резултати от търговия, рискова експозиция, рискова цена, стойност на подадената оферта, срок на доставка и др.).

Предвид горното, безспорен е изводът, че участието на търговците на електроенергия на Борсовия пазар предполага наличието на значителен първоначален и последващ финансов ресурс и/или постигнати договорни отношения с банкова или застрахователна институция. Дължимите такси и обезпечения оскъпяват дейността на търговия с електроенергия, като последното в съчетание с непредвидимостта и ръста на цените през последните две години води до оттегляне на участници от пазара (видно от регистър на търговските участници, поддържан от ЕСО и списък на НЕК ЕАД с отстранени от пазара търговци/производители на електрическа енергия поради просрочени задължения към

Обществения доставчик за цена „задължение към обществото") или до натрупване на съществени загуби. Същевременно, от началото на 2018г. се наблюдава и значително намаляване на исканията за издаване на нови лицензии за търговия с електроенергия, което може да се дължи както на насищане на пазара, така и на високия ценови риск, характеризиращ този сектор. Като съществени икономически бариери за навлизане на пазара на търговия с електрическа енергия следва да се определят и задълженията за заплащане на транзакционни такси, както и изискването за предоставянето на гаранционни обезпечения (като и неизчерпателно: минимално обезпечение, обезпечение за участие и за добро изпълнение и др.).

Обединяването на предприятия, осъществяващи дейност на електроенергийния и на застрахователния пазар, ще създаде конкурентно предимство на новата група, предвид възможността за издаване на застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение на електроенергийния пазар. Този извод се подкрепя и от изразеното от БНЕБ становище в рамките на задълбоченото проучване, че принадлежността на участниците на пазара към голяма финансова група им носи предимство при предоставянето на преференциални условия за използване на финансовия ресурс, необходим за обезпечения. Дори да се приеме, че съществуват специфични законови изисквания и известен усложнен режим за осъществяване на сделки при дружества от една група, то същите са преодолими и ползите от тях биха превишили евентуалните времеви забавяния.

В своя анализ Комисията установи, че Групата „Еврохолд", посредством „ЗД Евроинс" АД и ЗД „ЕИГ Ре" ЕАД, е лидер при предоставянето на „застраховка-гаранция" за 2018г. с пазарен дял 46,68%, като си запазва водещата позиция и към 31.07.2019г. с пазарен дял от 42,64%. Този извод не се променя от данните на Уведомителя за премийните приходи по „застраховка-гаранции", реализирани в България през 2018г. и до 31.07.2019г. от „ЗД Евроинс" АД и „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД .

В конкретния случай е от значение предвидимата възможност за предоставянето й с оглед обстоятелството, че основно изискване е застрахователят, предлагащ „застраховка-гаранция", да е получил лиценз за извършване на дейност по т. 15 от Раздел II на Приложение № 1 на Кодекса за застраховането, какъвто Групата Еврохолд притежава. Необходим е също така и съществен опит и позиции при предлагането на този клас застраховка, независимо от географския обхват на реализирания премиен приход.

Наред с това, Комисията взема предвид обстоятелството, че застраховка - гаранция, като форма на обезпечение на анализирания съответен пазар, е въведена от началото на 2019г., поради което е безспорно, че никой от застрахователите на българския пазар не е бил в състояние да реализира приходи от предоставянето й на търговци на ел. енергия за 2018г. и/или предходен период. Следва да се подчертае, че КЗК оценява бъдещите последици/ефекти от планираната сделка, поради което е ирелеванто дали до настоящия момент придобиващата група е предоставяла застраховка като форма на обезпечение на участници на пазара на търговия с ел. енергия.

Допълнително КЗК счита, че представеното от уведомителя пазарно положение на придобиващата група на територията на страната е некоректно, доколкото същият презюмира, че премийните приходи на неговите конкуренти са формирани изцяло на националния пазар.

В рамките на задълбоченото проучване Комисията установи, че Групата „Еврохолд" е лидер и при предоставянето на застраховка „Обща гражданска отговорност" при общ пазарен дял на „ЗД Евроинс" АД и „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД - 17,6% за 2018г. Същевременно, съвкупният пазарен дял на двете дружества при предоставяне на застраховка „Щети на имущество" е 7,9% и им отрежда седма позиция сред основните застрахователи на този сегмент.

Така очертаното водещо пазарно положение на Придобиващата група при предоставянето на цитираните застраховки по общо застраховане също резултира върху пазарното присъствие на обединената група, доколкото придобиваните предприятия, като лицензианти на дейностите по търговия с ел. енергия, доставка на ел. енергия от доставчик последна инстанция, обществено снабдяване с ел. енергия и разпределение на ел. енергия, са обвързани със задължение за сключване и поддържане на застраховки „Щети на имущество" и „Обща гражданска отговорност".

Следователно, след финализиране на планираната сделка придобиваните предприятията ще имат гарантиран и финансово осигурен достъп до изискуемите застрахователни полици, както като форма на гаранционно обезпечение за търговията с електрическа енергия, така и за поддържане на съответните лицензионни дейности. Това обстоятелство ще създаде значително конкурентно предимство за новата група пред останалите участници на съответните пазари, осигурявайки изначално изпълнението на гаранционните (застрахователни) изисквания и на което предимство останалите участници трудно биха оказали въздействие.

Наред с горното и имайки предвид характеристиките на пазарите, на които оперират придобиваните дружества от групата на ЧЕЗ в България (изложени в раздел XI от настоящото Решение) може да се заключи, че същата има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, както и възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата.

Придобиваните предприятия са част от вертикално интегрирана група, което предоставя допълнително предимство на новата обединена група. На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности.

Съгласно становището на Министерство на енергетиката, дружества от придобиваната група имат съществена роля за качественото и сигурно задоволяване на потребностите на обществото от електрическа енергия, респективно за енергийната сигурност на страната. В тази насока е и изразеното становище на ДАНС, в което се посочва, че в Групата на придобиваните дружества има активи, представляващи стратегически обекти важни за националната сигурност и за стабилността на енергийната система, която е от изключително значение за функциониране на икономиката и обществото.

Във връзка с обстоятелството, че търговията с електроенергия изисква все по-големи ресурси и на практика е необходимо предоставянето на значителни обезпечения към различни търговски участници и органи, още преди сключването на договори с клиенти, то планираната концентрация ще създаде съществено предимство на участниците в сделката с оглед наличието на сериозни финансови изисквания към участниците на свободния пазар на търговия с електрическа енергия.

Анализираните по-горе данни водят до безспорен извод, че планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти. Обединените финансови ресурси и пазарни позиции ще позволят на новата група да осъществява стопанска дейност на съответните анализирани пазари при отсъствие на ефективен конкурентен натиск от страна на останалите търговски участници. Също така, същността на търговията на електрическа енергия и действащата нормативна регулация не предполагат безпрепятствено навлизане на нови участници, които да са в състояние да окажат траен и ефективен конкурентен натиск върху окрупняващата се група.

По повод постъпилото предложение от уведомителя за поемане на ангажименти застрахователните дружества от Групата на Еврохолд да не разработват и да не продават застрахователни продукти, насочени към търговците на ел. енергия в България, Комисията счита, че предложените мерки са недостатъчни за отстраняване на съмненията относно конкуренцията на анализираните пазари, установени от Комисията.

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, обединяването на опита, на икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия в електроенергийния и застрахователния сектори създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Наличието на съществени конгломератни ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

Очаквайте подробности.

Най-четените