Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Официални правила за провеждане на онлайн игра на webcafe.bg в Instagram

 • Период на участие:

Периодът за участие в Онлайн играта на webcafe.bg (наричана "Играта") е от 01.12.2020 до 06.12.2020.

 • Организатори:

"УЕБКАФЕ" АД, ЕИК: 203428691, с адрес на управление гр. София, пк. 1000, ул. Стара планина 3 и адрес на кореспонденция гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет.5.

Instagram не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Instagram.

 • Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация в Instagram (съгласно правилата на Instagram);

Е, или стане последовател на Instagram профила на webcafe. 

За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог;

В Играта нямат право да участват:

 • Малолетни лица.
 • Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
 • Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Instagram;

 • Механизъм за участие в играта

За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да:

 • Стане последовател на Instagram профила на webcafe 
 • И този на LIERAC Bulgaria 
 • Да хареса поста
 • Да коментира, като отбележи ДВАМА свои приятели.
 • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай, че спечели награда;
 • Регистрирайки се за участие в играта по точка 4, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата;
 • Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.
 • Разходите по доставката на наградите се поемат от ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ.

 • Награди:

Наградите в настоящата Игра са:

 • 2 бр. LIERAC комплект PREMIUM:

- Мини крем за суха кожа, 15 мл

- Мини мултикорективна противостарееща маска, 10 мл

- Мини мултикорективен околоочен крем, 3 мл

 • Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите: 
 • Печелившите участници ще бъде определени на томболиен принцип от екипа на webcafe.bg
 • Имената на печелившите ще бъдат обявени на Instagram профила на webcafe.bg на 07.12.2020 г.
 • Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата;
 • Организаторите ще се свържат на лично съобщение с печелившия участник.
 • Наградите се изпращат по куриер за сметка на ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ.
 • Организаторите не носят отговорност за щети, нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници;
 • Ако в рамките на разумни срокове Наградите не бъдат раздадени, Организаторите не са задължени да организират нова томбола.

 • Ограничения на отговорността
 • Организаторите не носят отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram потребители; дублиране на Instagram профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Instagram платформата; други форсмажорни обстоятелства;
 • Организаторите не отговарят: а) в случай, че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
 • Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;
 • Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Instagram;
 • Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само - злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците;
 • Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта в Instagram профила на webcafe.bg. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организаторите, webcafe.bg има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай webcafe.bg не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;
 • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име;
 • За манипулация по точка 7.6. ще се счита използване на повече от един Instagram профил от едно и също лице за участие в Играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
 • Организаторите не носят отговорност за качеството на Наградите. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;
 • Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организаторите и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно "Обезщетените Страни"/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:
 1. Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
 2. Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);
 3. Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
 4. Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
 5. Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
 6. Приемане и/или използване на Наградите;
 7. Всяко право или полза, предоставени от участник на Организаторите във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

 • Други условия:
 • Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по предходната точка 8.1. и влизат в сила от датата на публикуването им;
 • С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от webcafe.bg за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите;
 • Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от webacafe.bg при условията на Закона за защита на личните данни;
 • Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като webcafe.bg си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това;
 • С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на webcafe.bg правото да публикува имената на спечелилите на Instagram профила на webcafe.bg
 • Настоящите Правила влизат в сила от 01.12.2020 г.

 • Обработване на лични данни във връзка с Играта:

Данни за администратора на лични данни:

Име: "УЕБКАФЕ" АД, ЕИК: 203428691, с адрес на управление гр. София, пк.1000, ул. Стара планина 3, представлявано от Иво Коев - изпълнителен директор (наричано по-долу за краткост: "Администратор на лични данни" или "WebCafе");

Правно основание на обработването на лични данни от Webcafe.bg:

 • Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка 9;
 • Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на победителите за обработване, съхраняване и използване на личните данни във връзка с получаването на наградите. Данните няма да бъдат съхранявани за период до 30 дни.
 • Обхват на обработваните от "WebCafе" лични данни: При регистрация, участниците предоставят на webcafe.bg данните за името от потребителския си профил в социалната мрежа Facebook. Печелившите участници предоставят на webcafe.bg също така своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща, които ще бъдат ползвани единствено за целите на обработването на лични данни:
 • Целите на обработването на лични данни са следните:
 • Да се използват личните данни за информиране на печелившите участници;
 • Да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградите;
 • Продължителност на обработването на лични данни:
 • Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни;
 • Администраторът на лични данни изтрива личните данни в рамките на 30 дни след последния ден на Играта.

 • Друга информация:
 • Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;
 • Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни, на посочения по-горе адрес на управление на webcafe.bg или на е-мейл dpo@webcafe.bg.
 • Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.

 • Правни спорове:
 • Организаторите на Играта не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторите и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

Най-четените