Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Едва 5,6 процента от фирмите създадени през 2012 г. са оцелели до 2017 г.

НСИ представя демография на бизнес средата в България Снимка: Unsplash / rawpixel
НСИ представя демография на бизнес средата в България

Едва 5,6% от фирмите създадени през 2012 г. са успели да оцелеят до 2017 г., като към края на същата година в България е имало 347 730 активни действащи предприятия - с 0,1% по-малко в сравнение с предходната 2016 година. Това показват данните на Националния статистически институт за демографията на предприятията в Бълария към 2017 г. и динамиката им за периода от 5 години преди това.

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент, обясняват от НСИ.

Наблюдавани са предприятия класифицирани по секторите на Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), без група 64.2 (Дейност на холдингови дружества), дефинирани в Регламент (ЕО) на ЕП и на Съвета № 295/2008 за структурната бизнес статистика.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2013 - 2017 г.) имат активните предприятия с нула наети лица. През 2017 г. техният брой е 164 876 и съставлява 47,4% от всички активни предприятия.

В следващата група "1 - 4 наети" попадат 130 873 предприятия, или 37.6% от общия брой за 2017 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата "5 - 9 наети лица". Средно за периода той е 7,2%, а в групата "10 и повече наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 7,8% от активните предприятия.

Броят на заетите лица в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69,4% от заетите в периода 2013 - 2017 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7,8% от общия брой активни предприятия.

И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица - 46,3%, стои малък брой заети лица - 6,6% от общия брой на заетите лица в страната.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12% са новородени през 2017 година.

За последните пет години средногодишно са се раждали 12,03% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2013 - 2017 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 42,2%.

Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - "Добивна промишленост" - едва 0,1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2017 година. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период от 2013 до 2017 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата "0 наети" през 2017 г. попадат 28 064 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 661. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 537.

От всички родени през 2016 г. предприятия 79,4% оцеляват една година по-късно, като в групата с "5 - 9 наети" този относителен дял е 88,8%.

През 2016 г. новородените предприятия са 43 434, като от тях 34 508 са преживели успешно 2017 година.

Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор H - "Транспорт, складиране и пощи" - 87.3%, а най-нисък - в сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 52,1%.

От 2012 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2012 г. и все още активни пет години по-късно - през 2017 г., е 5,6%.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13,6%.

Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор L - "Операции с недвижими имоти" - 4%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2016 г. и оцелели през 2017 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 87 229 души.

В три сектора са концентрирани 59,5% от всички заети: G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 32.5%, C - "Преработваща промишленост" - 13.9%, и I - "Хотелиерство и ресторантьорство" - 13,1%.

През 2017 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е следното: група "1 - 4 наети" - 38,0%; група "0 наети" - 34,8%; група "10 и повече наети" - 17,8%; група "5 - 9 наети" - 9,5%.

Данните за умрелите предприятия през 2016 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2016 г. са умрели 41 611 предприятия, или 11.9% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 3.2% от заетите през годината.

През разглежданата 2016 г. 42,3% от умрелите предприятия са класифицирани в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - "Добивна промишленост", Е - "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях умрелите предприятия са под 1%.

Най-четените